Simulační krizová učebna

Fakulta logistiky a krizového řízení má k dispozici dvě moderní, vzájemně propojené výukové pracoviště. Studenti zde pracují se specializovaným programovým vybavením pro podporu řízení a řešení krizového řízení a ochrany dat a informačních systémů. Učebny jsou rovněž vybaveny potřebnou multimediální technikou a dalšími odbornými zařízeními. Součástí kompletní dodávky je i zajištění praktické podpory výuky a výcviku.

Bezpečnost: analýza rizik a bezpečnostní politika IS.

Prostředí pro kvalitní výuku a výcvik budoucích krizových manažerů

 • Zlepšení výuky a výcviku v oblasti bezpečnosti a krizového řízení.
 • Důraz nejen na získání teoretických znalostí, ale zejména na jejich praktickou aplikaci.
 • Moderní vzdělávací metody a prostředky s využitím specializovaného technického a programového vybavení.
 • Zvýšení připravenosti budoucích krizových manažerů na výkon jejich povolání, včetně posílení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Učebna krizového řízení představuje specializované pracoviště, které umožňuje zejména následující způsoby výuky, výcviku a dalšího využití:

 • Přednášky a prezentace.
 • Výuka a výcvik práce s odbornými softwarovými nástroji a informačními systémy v oblasti krizového řízení.
 • Simulace cvičení a modelování.
 • Využití multimediálního zařízení (e-learning, videokonference apod.).
 • Panelová diskuse.

Libovolná použití našeho řešení dle Vašich požadavků

Krizovou učebnu přizpůsobíme na míru Vašim potřebám z hlediska volitelného software i přístrojového vybavení. Zajistíme podklady, proškolení uživatelů a realizaci výuky včetně učebních osnov.

Krizové řízení je aktuální téma

Univerzita Tomáše Bati si stejně jako mnoho dalších vzdělávacích institucí uvědomila aktuálnost a závažnost problematiky bezpečnosti a krizového řízení a rozhodla se v nově zrekonstruovaných prostorách Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti vybudovat moderní učebny se zaměřením právě na tuto oblast.
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je její nejmladší fakultou. Navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti, který spadal pod Fakultu technologickou.

V současné době nabízí Fakulta logistiky a krizového řízení studium v bakalářských studijních programech:

 • Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik.
 • Ochrana obyvatelstva, studijní obor Ochrana obyvatelstva.
 • Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik.

Cílem fakulty je neustále zkvalitňovat výuku studijních programů a oborů tak, aby její absolventi byli co nejvíce konkurenceschopní na trhu práce.

Výhoda komplexní dodávky – krizová učebna

Fakulta logistiky a krizového řízení má k dispozici dvě nová a vzájemně propojená moderní výuková pracoviště, která dodavatelsky zastřešila společnost T-SOFT a.s. Na těchto učebnách je pro potřeby výuky k dispozici specializované programové vybavení pro podporu řízení a řešení krizového řízení a ochrany dat a informačních systémů. Učebny jsou rovněž vybaveny potřebnou multimediální technikou a dalšími odbornými zařízeními (např. limnigrafické stanice pro reálné sledování hladiny vodního toku). Součástí celé dodávky je rovněž kompletní dokumentace k těmto učebnám včetně jejich vybavení a praktická podpora výuky a výcviku za využití těchto specializovaných nástrojů a prostředků.

K interaktivitě výuky přispívá moderní programové vybavení

Studenti jsou v rámci výuky zaměřené na bezpečnost a krizové řízení postupně seznamováni s teorií, ale také mají možnost aktivně pracovat s nástroji, které jsou používány v praxi. Jedná se především o tyto programy:

 • EMERGENCY OFFICE – informační systém pro podporu krizového řízení, který slouží k zajištění všech fází činností krizového managementu.
 • RISKAN – kalkulátor pro podporu tvorby analýzy rizik.
 • TEREX – modelovací nástroj pro rychlý odhad následků chemických havárií a teroristických útoků.
 • POSIM – aplikace pro simulaci stavů a následků velkých povodní.
 • PRACTIS – nástroj pro přípravu scénářů a podporu řízení cvičení.
 • OBNOVA – aplikace pro sumarizaci škod a řešení obnovy postiženého území.
 • Dispečerské pracoviště – kamerový, varovný a vyrozumívací systém.
 • Bezpečnostní technologie na ochranu dat a informačních systémů.

Při práci se SW jsou zároveň seznamováni s existujícími standardy a platnými předpisy, aby nabyté schopnosti mohli v co nejširší míře využít v praxi.

Dodáním HW a SW služby nekončí

Společnost T-SOFT se kromě komplexního vybudování učeben aktivně podílela i na přípravě výuky, zejména osnov a obsahové náplně krizových předmětů. Připravila výukový plán pro předmět Modelování krizových situací a spolupracuje s celou řadou pedagogů na Univerzitě Tomáše Bati. Pracovníci společnosti T-SOFT jsou přímo zapojeni do realizace výuky, od vedení přednášek a cvičení až po přípravu zápočtových testů a samotné zkoušení.

Praktické využití učebny

Vybudování učeben krizového řízení na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti bylo významným krokem ke zkvalitnění a rozšíření výuky na celé univerzitě a umožnilo její obohacení o společensky velice aktuální problematiku krizového řízení a bezpečnosti. Učebny lze rovněž využít pro školicí účely, např. pro zaměstnance státní správy, samosprávy, ale i v rámci tzv. univerzity 3. věku. V neposlední řadě lze tato specializovaná pracoviště využít pro simulaci zasedání krizového štábu s možností využití při reálných krizových situacích a cvičeních.

 

 

Kontaktujte nás!