Plošný výpadek elektrické energie neboli blackout představuje v současné době jednu z nejzávažnějších hrozeb pro všechny moderní státy, mezi které se řadí i Česká republika.

Magistrát hlavního města Prahy si je této hrozby plně vědom, a tak v důsledku zvýšení své připravenosti uspořádal dne 26.2.2014 cvičení se zaměřením právě na danou problematiku s názvem „Rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie na území hl. m. Prahy – Blackout 2014“.

 

HLAVNÍM CÍLEM BYLO OVĚŘIT REAKCI A AKCESCHOPNOST

FIRMA T-SOFT DODALA IT SLUŽBY A KLÍČOVÝ SOFTWARE

Jednalo se o štábní formu cvičení orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a vybraných organizací na úrovni hl. m. Prahy (tzv. krajské úrovni).

Předmětem Cvičení BLACKOUT 2014 byla simulace rozsáhlého výpadku dodávek elektrické energie na celém území hl. m. Prahy, s cílem ověřit reakci a akceschopnost:

 • Orgánů krizového řízení hl. m. Prahy a dalších souvisejících orgánů.
 • Integrovaného záchranného systému (IZS).
 • Vybraných subjektů kritické infrastruktury a dalších důležitých organizací města.

 

Dále mělo cvičení též:

 • Ověřit soběstačnost města z hlediska zásobování, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva (elektrická energie, teplo, pitná voda apod.) v případě vzniku blackoutu na teritoriu hl. m. Prahy.
 • Motivovat spoluobčany k pocitu zodpovědnosti za svou vlastní připravenost na zvládání takovýchto situací.

 

 APLIKACE Z DÍLNY T-SOFT A JEJICH NASAZENÍ.

SPECIALIZACE NA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ STAVU.

PRACTIS představuje webovou aplikaci pro podporu tvorby scénářů, realizaci cvičení a jejich vyhodnocení. Mezi základní funkce, které tato aplikace poskytuje, patří:

 • Pomoc při naplánování cvičení (tj. vytvoření scénáře) ve strukturované textové i grafické podobě.
 • Podpora řízení cvičení v souladu s předem připraveným scénářem.Zobrazení aktuálního stavu a výsledků cvičení.
 • Automatický záznam průběhu celého cvičení.
 • Vyhodnocení a reporting provedeného cvičení.

pracits-400x157

situnet-400x157

SITUNET je adaptivním systémem společného obrazu situace využívající interoperabilního rozhraní ke sběru a následnému zobrazení aktuálních dat pro potřebu rozhodovacích a řídicích procesů v rámci krizového řízení. Aplikace zajišťuje:

 • Sběr relevantních dat a jejich zobrazení v interaktivní mapě.
 • Optimalizace a sjednocení informací důležitých pro rozhodování a řízení situace.
 • Propojení s různými informačními zdroji.
 • Zobrazení společného obrazu situace v reálném či simulovaném čase.
 • Sledování stavu a vývoje mimořádných událostí a krizových situací.

VYROZUMĚNÍ je aplikace pro zajištění včasného předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události / krizové situaci (nebezpečí) odpovědným orgánům. Vlastní proces vyrozumění aplikace zajišťuje prostřednictvím hromadného rozesílání krátkých SMS zpráv na mobilní telefony. Atribut přednostní komunikace je stanoven charakterem zpráv, které jsou určeny pro potřeby krizového řízení, a z tohoto důvodu mají automatickou přednost před ostatní „běžnou“ komunikací.

PODATELNA je aplikace, která zajišťuje správu dokumentace při jednání krizového štábu, popř. jiné pracovní skupiny. Její hlavní funkcí je archivace veškeré dokumentace, která má přímou souvislost s řešením a řízením krizové situace na štábní úrovni.

Pro potřeby Cvičení BLACKOUT 2014 a následně pilotního provozu pro PREdi byl vytvořen veřejný web pro informování veřejnosti, včetně hromadných sdělovacích prostředků. Na stránkách uváděl informace v souladu s průběhem cvičení a poskytoval aktuální kvalifikované a ověřené informace pro obyvatelstvo na adrese: www.cviceniblackout.cz, a to jak prostřednictvím osobních počítačů, tak mobilních zařízení v podobě tabletů či chytrých mobilních telefonů.

Zároveň o nově vystavených informacích na veřejném webu cvičení byli pravidelně vyrozumívání zástupci akreditovaných médií, a to prostřednictvím SW VYROZUMĚNÍ.

diagram_funkcnosti

 

JAK CVIČENÍ PROBÍHALO A KDE SE ODEHRÁLO?

SPECIALISTÉ T-SOFT BYLI PŘÍTOMNI PO CELOU DOBU PŘÍPRAVY CVIČENÍ A AKTIVNĚ SE ÚČASTNILI.

Cvičení BLACKOUT 2014 probíhalo v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. Krizový štáb Magistrátu v čele s primátorem zasedal v místnosti Rady hl. m. Prahy. Ten zde měl k dispozici soubor moderních technologií pro podporu rozhodování a řízení vzniklé krizové situace. Velice užitečným prvkem bylo zejména velkoplošné zobrazení společného obrazu situace celého cvičení včetně samotného scénáře.

Na jednání krizového štábu postupně docházeli zástupci organizací zodpovědných za různé části provozu města a prezentovali předpokládaný stav a reakci na něj. Současně deklarovali své možnosti vzhledem k rozsahu a povaze vzniklé krizové situace. Jednání krizového štábu bylo přenášeno do sálu zastupitelstva hl. m. Prahy, kde jej měli možnost sledovat hosté, novináři, ale především pracovníci zúčastněných organizací, kteří připravovali podklady pro další postup v návaznosti na aktuální vývoj situace.

Účastníci cvičení i média byli informováni o jednotlivých událostech či krocích prostřednictvím hromadného zasílání SMS. Kompletní aktuální a ověřené informace ze cvičení včetně informací určených obyvatelstvu bylo možné sledovat na webových stránkách cvičení.

 

HODNOCENÍ CVIČENÍ A PŘÍNOSU ZA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

JSME RÁDI, ŽE JSME BYLI PŘIZVÁNI JAKO SPECIALISTÉ A CVIČENÍ TAK DOBŘE DOPADLO.

Ze závěrečného hodnocení cvičení vyplývá, že neexistuje závazný požadavek, který by stanovil, aby organizace nutné k zachování základních funkcí hl. m. Prahy disponovaly dostatečnými náhradními zdroji elektrické energie. „Jako optimální se jeví záloha na dobu 72 hodin tak, jak je tomu například v Rakousku. Proto navrhujeme státu stanovit závazné normy pro vybavení určených subjektů náhradními zdroji výdrže 72 hodin bez nutnosti doplňování pohonnými hmotami,“ sdělil tehdejší primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček. Dále se jeví jako vhodné vytvořit adekvátní zdroj elektrické energie, který by byl schopen zajistit nouzové zásobování města elektřinou v případě déletrvajícího výpadku přenosové soustavy ČR.

Mimo jiné cvičení poukázalo na celou řadu potenciálních slabin a nedořešených otázek v případě déletrvajícího výpadku elektřiny. Například při zajišťování zdravotní péče, zásobování občanů a návštěvníků hl. města Prahy pitnou vodou či teplem zejména v zimním období.

V celkových závěrech Cvičení Blackout Praha 2014 bylo navrženo 32 doporučení vedoucích ke zlepšení současného stavu připravenosti hl. m. Prahy na rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie. Šest z těchto návrhů na zlepšení bylo dále předloženo Bezpečnostní radě státu.

Kontaktujte nás!